1. Đối tác tài chính
2. Đối tác vận chuyển.
3. Đối tác truyền thông.
4. Đối tác sản xuất.