Hi everyone,

In order to use the powerful of Matlab Toolboxes  and Simulink . I’m going to build a native library to control the Dynamixel Motors from Matlab directly.

I. Using Dynamixel SDK

    – Step 1: Create Class

           o  = MyDynamixel();

    – Step 2: Initialize the serial port

           o.portNum = 16;

           o.baudNum = 1;

           o.init()

    – Step 3: Add dynamixel motor base on their IDs

           o.addDevice(5);

           o.addDevice(16);

    – Step 4: Set Speed for dynamixel (optimal, can use default setup)

           o.setSpeed(‘id’,5,’RPM’,10);

           o.setSpeed(‘id’,16,’RPM’,10);

   – Step 5: Turn the Dynamixels

          o.writeAngle(‘id’,5,’deg’,0);

          o.writeAngle(‘id’,16,’deg’,0);

   – Step 6: Unload resource

          o.Exit();

   – Result:

 

II.Build Native Library base on protocol specification

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đây là cửa hàng demo nhằm mục đích thử nghiệm — các đơn hàng sẽ không có hiệu lực. Bỏ qua