img4
img2
img1

Máy tính nhúng Intel Edison và Board ra chân mini

1,890,000.00